Samenwerkingsprotocol CvdM en AP

De Autoriteit Persoonsgegevens en het Commissariaat voor de Media intensiveren hun samenwerking in het kader van toezicht en handhaving van media-instellingen. Het doel hiervan is onder meer om de uitvoerings- en toezichtstaken bij media-instellingen goed op elkaar af te stemmen en onderling informatie uit te wisselen. De uitgangspunten voor samenwerking zijn vastgelegd in een protocol. Uit het samenwerkingsprotocol volgt onder meer dat in beginsel jaarlijks regulier en bestuurlijk overleg zal plaatsvinden en wanneer nodig ad hoc overleg.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF