Veroordeling proberen afhandig maken van bitcoins van KPN door te dreigen vertrouwelijke klantgegevens te publiceren

Rechtbank Rotterdam 18 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9127

De verdachte heeft samen met de medeverdachte geprobeerd om de voormalige werkgever KPN B.V. (KPN) van de medeverdachte dertig bitcoins afhandig te maken door meermalen te dreigen vertrouwelijke klantgegevens te publiceren. De verdachte en de medeverdachte hebben in hun berichten aan KPN de druk opgevoerd en het virtuele geldbedrag verhoogd van dertig naar honderd bitcoins om KPN te bewegen aan hun eisen te voldoen. Zij zijn daarbij zeer berekenend te werk gegaan door onder meer gebruik te maken van een niet op naam gestelde mobiele telefoon, beveiligde programma’s, speciaal daartoe gecreëerde websites en versleutelde bestanden, teneinde hun identiteit verborgen te houden.

Het ten laste gelegde feit is door de verdachte bekend. De rechtbank is - anders dan de verdediging - van oordeel dat bewezen kan worden dat de verdachte zich meermalen (cursivering door de rechtbank) samen met een ander gedurende de periode van 27 november 2017 tot en met 20 februari 2018 schuldig heeft gemaakt aan het afdreigen van KPN. De rechtbank gaat daarbij uit van de op 27 november 2017, 23 december 2017, 15 januari 2018, 13 februari 2018 en 18 februari 2018 naar KPN verzonden afdreigberichten en de verklaring van de verdachte op de terechtzitting van 4 oktober 2018. Uit onder meer de afdreigberichten van 15 januari 2018 (bezien in samenhang met de website waarnaar verwezen wordt) en 13 februari 2018 valt af te leiden dat de klantgegevens van KPN openbaar worden gemaakt tenzij door KPN een hoeveelheid van 30 bitcoins wordt afgegeven. In de afdreigberichten wordt KPN door de verdachte steeds voor verdere instructies naar verschillende websites verwezen. Op deze websites staat vermeld dat als KPN niet binnen zeven dagen 30 bitcoins overmaakt een betaling van 100 bitcoins wordt geëist en dat de klantgegevens openbaar worden gemaakt. De rechtbank is van oordeel dat gelet op bovenstaande het meermalen afdreigen van KPN en ook de ten laste gelegde en door de verdediging betwiste ‘100’ bitcoins bewezen kunnen worden verklaard.

Vordering benadeelde partij

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: KPN B.V. ter zake van het ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van €95.439,20 aan materiële schade.

Standpunt officier van justitie

Aangevoerd is dat de vordering van de benadeelde partij van €95.439,20 kan worden toegewezen. Naam 2 is door KPN B.V. gevolmachtigd en heeft namens KPN B.V. de vordering ingediend. Daarmee is aan het vereiste dat er sprake moet zijn van een gevolmachtigd persoon voldaan.

Standpunt verdediging

De vordering van de benadeelde partij dient niet-ontvankelijk te worden verklaard. Uit de stukken blijkt niet dat naam 2 gemachtigd of bevoegd is om namens KPN B.V. de vordering in te dienen.

Beoordeling

De vordering van de benadeelde partij KPN B.V. zal niet-ontvankelijk worden verklaard. De rechtbank kan op basis van de vordering van de benadeelde partij niet vaststellen of naam 2 bevoegd is om namens KPN B.V. de vordering in te dienen. Nader onderzoek daarnaar zou een nadere behandeling vereisen en dat levert een onevenredige belasting van dit strafgeding op. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

Bewezenverklaring

  • medeplegen van afdreiging, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

  • Taakstraf van 120 uur

  • Voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF