Kamervragen n.a.v. nieuwsbericht 'Belastingdienst had datalek moeten melden'

Afgelopen april stuurde de Belastingdienst meerdere CD-roms met uitstelgegevens naar verkeerde belastingconsultenten. Op de CD-roms stonden onversleutelde persoonsgegevens van particulieren, waaronder het BSN. Dit datalek is op 16 mei 2016 bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. De Belastingdienst heeft de personen wiens gegevens het betrof echter - in strijd met de wet - hier niet over geïnformeerd.  

Op 21 september jl. verscheen een bericht op BNR.nl met de titel 'Belastingdienst had datalek moeten melden'. Naar aanleiding van dit bericht zijn door Tweede Kamerleden Oosenbrug en Groot (beiden PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Financiën kamervragen gesteld: 

 • Vraag 1 Kent u het bericht «Belastingdienst had datalek moeten melden»?
   
 • Vraag 2 Bevat dit bericht feitelijke onjuistheden ten aanzien van de aard van het datalek? Zo ja, welke?
   
 • Vraag 3 Doet de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar het genoemde datalek? Zo ja, wat is de stand van zaken van dat onderzoek? Zo nee, waarom niet?
   
 • Vraag 4 Deelt u de mening dat het lekken van onversleutelde persoonlijke gegevens van particulieren, waaronder het burgerservicenummer en informatie van de Kamer van Koophandel risico’s voor de betrokken belastingplichtigen kan opleveren en mogelijk schade tot gevolg kan hebben? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
   
 • Vraag 5 Deelt u de mening van de in het bericht genoemde hoogleraar dat de Belastingdienst de betrokken belastingplichtigen individueel had moeten informeren over het datalek en dat de Belastingdienst door dat niet te doen de Wet bescherming persoonsgegevens heeft overtreden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
   
 • Vraag 6 Deelt u de mening van de genoemde hoogleraar dat er bij de Belastingdienst «geen enkel zicht is op de omvang van het lek»? Zo ja, waarom en wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de Belastingdienst voortaan zorgvuldiger met dergelijke risico’s om zal gaan? Zo nee, waarom niet?
   
 • Vraag 7 Waarom werden wel alle belastingconsulenten in Nederland op de hoogte van het datalek gesteld?

Meer informatie:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }