Komende jaren meer geld voor cybersecurity en aanpak cybercriminaliteit

Omdat misdaad steeds meer verschuift van offline naar online is volgend jaar 5 miljoen euro en vanaf 2018 structureel 14 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurity en de aanpak van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit de begroting voor 2017 die het Ministerie voor Veiligheid en Justitie op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. 

De capaciteit van het Nationaal Detectie Centrum wordt uitgebreid en er wordt geïnvesteerd in het Team High Tech Crime van de politie. Het aantal onderzoeken naar cybercrime neemt toe tot 360 in 2018 (nu 156), waaronder 50 complexe.

Waar in 2015 sprake was van het doorzetten van zorgelijke trends op het gebied van de veiligheidssituatie in het digitale domein, kan nu gesproken worden van toenemende en reële cyberdreigingen. Het kabinet zal, in het licht van de toenemende dreiging, het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) verder versterken en uitbouwen. Met het NDN worden cyberaanvallen op overheidsnetwerken onderkend, zodat deze aanvallen aangepakt kunnen worden en de effecten ervan beheersbaar worden gemaakt en worden gegevens uitgewisseld met private partijen.


Cybersecurity

Het kabinet investeert in cyber security. Het terrein van de cybercriminaliteit is een groeiend probleem voor overheden, voor bedrijven en ook voor burgers. 

Aan de hand van de opeenvolgende Nationale Cyber Security Strategieën werkt VenJ aan het vergroten van de digitale weerbaarheid van ons land. Ook in 2017 zal dit raamwerk leidend zijn in de aanpak en doorontwikkeling van de integrale cybersecurity-aanpak. Een belangrijke mijlpaal hierin is de implementatie in 2018 van de Netwerk en Informatie Beveiligingsrichtlijn (NIB-richtlijn). Dit vergt in 2017 nog veel voorbereidingen. De nieuwe meldplicht cybersecurity, die naar verwachting in 2017 in werking treedt, zal in belangrijke mate bijdragen aan onze kennis over cyberincidenten en de ontwikkeling van mogelijkheden om deze te vermijden. Met de intensivering in cybersecurity kan het Nationaal Detectie Netwerk verder worden versterkt.

Nationale Veiligheidsstrategie

2017 is ook het jaar van de implementatie van de Nationale Veiligheidsstrategie. Op basis van een capaciteitenanalyse werken we aan versterking van de meest prioritaire (generieke) capaciteiten van o.a. de veiligheidsregio’s. Met de verantwoordelijke ministers en vitale (private) organisaties wordt gemonitord of de continuïteit van de vitale infrastructuur is gewaarborgd, dan wel moet worden versterkt. Hierbij betrekken we de bevindingen uit de Staat van de Rampenbestrijding 2016 van de Inspectie VenJ die in de tweede helft van 2016 uitkomt. Waar nodig voeren we (extra) maatregelen door om de weerbaarheid van vitale processen te vergroten. 

Het ministerie, de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad ronden in 2017 de implementatie af van de gezamenlijke doelstellingen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook zal VenJ aandacht blijven houden voor de eventuele gevolgen voor de nationale veiligheid in Nederland van (onder meer) buitenlandse overnames en investeringen in het Nederlandse bedrijfsleven. De conclusies van de recente interdepartementale verkenning van de specifieke veiligheidsrisico’s die samenhangen met inhuur en aanbesteding, worden in 2017 uitgevoerd. 

Bron: 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }