Artikel: Veranderende (digitale) seksuele moraal en zedenwetgeving, tijd voor een uitgebreide herijking?

Op 9 februari 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over het toepassingsbereik van art. 240b Sr (kinderpornografie), waarin nadrukkelijk wordt benoemd dat dit artikel ook gevallen bestrijkt waarin volgens de wetsgeschiedenis strafrechtelijke aansprakelijkheidstelling achterwege dient te blijven. Het is nu aan de wetgever om in een reeds aangekondigde herzieningsoperatie de – te ruime – strafbaarstelling in te perken en te komen tot een aanscherping van de normstelling. Dit is noodzakelijk ter bescherming van de zich ook in seksueel opzicht ontwikkelende jongere tegen lichtvaardige vervolging. De belangen zijn te groot en te complex om over te laten aan opportuniteitsafwegingen van het Openbaar Ministerie.

Lees verder:


U kunt dit artikel enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht.Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }