Veroordeling wegens het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen, waarbij verdachte de identiteit van minderjarigen kenbaar heeft gemaakt

Rechtbank Oost-Brabant 19 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:4488

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 26 mei 2011 is verdachte onder meer veroordeeld omdat hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 19 januari 2010 kinderpornografische afbeeldingen van onder andere slachtoffer 2 heeft vervaardigd en verspreid. Op deze afbeeldingen stond slachtoffer 2 geheel of gedeeltelijk naakt afgebeeld. Ter zitting heeft verdachte erkend dat hij in diezelfde periode ook kinderpornografische afbeeldingen van slachtoffer 1 heeft vervaardigd en verspreid. Vervolgens heeft verdachte deze in het verleden door hem zelf vervaardigde afbeeldingen van slachtoffer 2 en slachtoffer 1 in de periode van 9 januari 2014 tot en met 16 februari 2016 van internet gedownload, deze afbeeldingen van - voor slachtoffer 2 en slachtoffer 1 - zeer belastende teksten voorzien en op internet terug geplaatst. Uit het onderzoek ter terechtzitting heeft de rechtbank geconcludeerd dat het de bedoeling van verdachte was daardoor beide slachtoffers te beschadigen.

Verdachte heeft er niet voor teruggeschrokken opnieuw over te gaan tot het plaatsen op internet van kinderpornografische afbeeldingen van slachtoffer 2 en slachtoffer 1, maar nu heeft hij deze afbeeldingen ook nog voorzien van kwetsende en onware teksten over slachtoffer 2 en slachtoffer 1 in een context en omgeving die verder bijdroeg aan het beschadigende karakter van de openbaarmaking. Verdachte is daarbij steeds extremer in zijn handelen geworden. Hij is er zelfs niet voor teruggeschrokken om persoonlijke gegevens van slachtoffer 2 en slachtoffer 1 kenbaar te maken, zoals hun namen, woonplaatsen en de namen van hun werkgevers. Deze bewerkte afbeeldingen heeft verdachte verspreid. Die afbeeldingen zullen – naar valt te verwachten - permanent op het internet blijven circuleren en de mogelijkheid is zeer wel aanwezig dat slachtoffer 2 en slachtoffer 1 hun leven lang met die opnamen kunnen worden geconfronteerd. Dit is een zeer belastende wetenschap voor hen die zij de rest van hun leven met zich meedragen. Dit valt verdachte bijzonder zwaar aan te rekenen.

Ook is in het bezit van verdachte een verzameling van ruim 1800 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. Onder deze afbeeldingen bevonden zich foto's, video-opnamen en filmpjes waarop vergaande seksuele handelingen bij en met minderjarigen werden gepleegd. Door het verzamelen van dit materiaal heeft verdachte een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de commerciële markt voor kinderporno. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen die slachtoffer zijn van kinderporno nog jaren lang, zo niet permanent, niet alleen psychische maar ook vaak lichamelijke gevolgen ondervinden van het (seksueel) misbruik dat zij hebben moeten doorstaan en de daarmee gepaard gaande vernederingen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben, in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade, bij de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling.

Voordat verdachte de bewezen verklaarde feiten heeft gepleegd, is hij eerder veroordeeld voor het vervaardigen van kinderpornografische afbeeldingen, het verspreiden daarvan en het grootschalig bezit van kinderpornografische afbeeldingen. Deze feiten zijn soortgelijk aan de feiten die hiervoor bewezen zijn verklaard. Kennelijk maken deze feiten deel uit van een hardnekkig gedragspatroon, waartegen de eerdere sanctieopleggingen kennelijk onvoldoende effect hebben gesorteerd en blijft verdachte volharden in zijn gedrag met betrekking tot kinderpornografische afbeeldingen.

Voor het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen, waarbij verdachte de identiteit van minderjarigen kenbaar heeft gemaakt, wordt verdachte veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar. Van het voorwaardelijk gedeelte van de gevangenisstraf waartoe verdachte bij arrest van 26 mei 2011 is veroordeeld, groot twee jaar, wordt de tenuitvoerlegging gelast. Daarnaast wordt vordering van de benadeelde partij geheel toegewezen tot een bedrag van € 2.500.

Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }