Instagram moet NAW-gegevens van accounthouder vrijgeven

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 5 juli jl. in een kort gedingprocedure tegen Instagram LLC om de NAW-gegevens van een accounthouder vrij te geven, de moeder van een minderjarig meisje als eisende partij in het gelijk gesteld. Instagram LLC is gevestigd in de Verenigde Staten.

In september 2015 is op het sociaal medium Instagram door een onbekende een account aangemaakt onder de naam ‘jaatogg’. Van 9 tot en met 16 september 2015 zijn daarop pornografische dan wel seksueel getinte foto’s en video’s geplaatst waarbij door het vermelden van de bijnaam gesuggereerd is dat het foto’s en video’s van de minderjarige betroffen. Bekenden van de minderjarige hebben de betreffende foto’s en video’s gedeeld.

Privacy richtlijn

Instagram heeft het account weliswaar verwijderd, maar weigerde de naam- en adresgegevens, IP adressen en informatie over het inloggen met de desbetreffende adressen (de zogeheten NAW-gegevens) van de accounthouder aan de moeder te verstrekken. Instagram beriep zich daarbij op de door haar gehanteerde Richtlijnen voor de community en op de Privacy Richtlijn. Zij biedt als tussenpersoon een neutraal platform aan en is als zodanig niet aansprakelijk voor de informatie die geplaatst wordt. Persoonsgegevens van de gebruiker mogen slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt, waarbij alleen de rechter de belangen van alle partijen, zoals de eisende partij, de tussenpersoon en degene wiens persoonlijke gegevens worden gevorderd, kan afwegen. Instagram kan dat niet zelf doen, aldus Instagram.

De kort geding rechter heeft eerst gekeken of de Nederlandse rechter bevoegd is en of het Nederlands recht van toepassing is. Dat is inderdaad het geval.

Onrechtmatige uitingen

Verder overweegt de rechter dat onder omstandigheden op een provider de rechtsplicht kan rusten de zogeheten NAW-gegevens aan een benadeelde te verstrekken. Dat kan aan de orde zijn, wanneer aannemelijk is dat onrechtmatige uitlatingen anoniem via Instagram openbaar zijn gemaakt en de benadeelde alleen door tussenkomst van de provider dergelijk onrechtmatig handelen zou kunnen bestrijden. Instagram heeft niet betwist dat de gewraakte foto’s en video’s waarbij de bijnaam van de minderjarige is genoemd, ten opzichte van haar onrechtmatig zijn. Evenmin is betwist dat de gegevens niet op een andere manier achterhaald kunnen worden dan via Instagram. Uit de door haar gehanteerde Richtlijnen voor de community blijkt ook dat Instagram het nodige wil doen om dergelijke onrechtmatige uitingen te voorkomen en te bestrijden.

Belangenafweging

Dat alles leidt ertoe dat de belangen van de minderjarige en de (voormalig) accounthouder in verband met de bescherming van diens privacy tegen elkaar afgewogen moeten worden. Naar het oordeel van de kort geding rechter weegt in dit geval het belang van de minderjarige het zwaarst, anders zou zij ‘vogelvrij’ zijn voor dit soort acties van anonieme personen.

Ook de gevorderde dwangsom van 500 euro per dag als prikkel ter nakoming van hetvonnis wordt opgelegd, hoewel Instagram aangegeven had zich te voegen naar het oordeel van de rechter.

De uitspraak is op dit moment nog niet gepubliceerd. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }