Klaagschrift in beslag genomen paspoort: Klager verdachte van bezit en vervaardiging kinderporno en 'live-streaming'

Rechtbank Noord-Holland 10 mei 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4101

Klager wordt verdacht van bezit van en betrokkenheid bij kinderporno, alsmede van deelname aan zogenaamd “live-streaming”. Live-streaming kan volgens het hiervoor vermeld proces-verbaal als volgt worden omschreven:

Op bestelling en tegen betaling worden (jonge) kinderen seksueel misbruikt. Dit misbruik wordt middels een internet stream (via een webcam) live getoond aan de betalende klant. De betalende klant heeft veelal de mogelijkheid om vooraf te bestellen wat hij wil zien, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de klant gedurende het misbruik de regie heeft en dus aanwijzingen kan geven hoe het misbruik plaats dient te vinden.

Op 19 april 2016 zijn bij een doorzoeking in de woning van klager en zijn partner diverse gegevensdragers en zeven paspoorten in beslag genomen. Het betrof vijf oude paspoorten en twee geldige; één van klager en één van zijn partner.

Klager en zijn partner hebben op 18 februari 2016 een vliegreis geboekt naar Bangkok (Thailand). De heenreis staat gepland op 18 mei 2016, de terugreis op 2 juni 2016.

Standpunten

In de onderhavige procedure verzoekt klager om teruggave van zijn op dit moment geldige paspoort, opdat hij de door hem bestelde en betaalde vliegreis kan maken. Er is geen grond om het beslag op het paspoort nog langer te laten voortduren.

De officier van justitie verzet zich tegen teruggave van het paspoort, gelet op de bestaande verdenking tegen klager.

De officier van justitie heeft om een aanhouding van de inhoudelijke behandeling van het klaagschrift verzocht tot 13 mei 2016. In de tussenliggende periode zou dan aanvullend onderzoek kunnen worden gedaan naar de inhoud van de in beslag genomen gegevensdragers om de verdenking nader te onderbouwen.

Beoordeling

Verzoek tot aanhouding

In het proces-verbaal van bevindingen van 9 mei 2016 wordt onder meer het volgende gerelateerd:

“Volgens Western Union zou [klager] in de periode van 17 januari 2010 tot 28 oktober 2012, 108 transacties overgemaakt hebben naar acht verschillende ontvangers. De namen van deze ontvangers komen overeen met de namen die uit het Engelse onderzoek naar voren zijn gekomen als leden van de georganiseerde misdaadgroep. Deze georganiseerde misdaadgroep faciliteerde live-uitzendingen van seksueel misbruik van kinderen tussen de 6 en 16 jaar oud via de webcam.
In totaal werd door [klager] € 7.608 overgemaakt via Western Union transacties.
Door de FIU-NL werd verder onderzoek verricht naar door [klager] verrichtte transacties. Hieruit bleek dat [klager] nog 17 transacties heeft uitgevoerd, in de periode van 26 mei 2013 tot 19 juni 2013, met een totaalbedrag van € 1457. De transacties varieerden in bedragen van € 18 tot € 351. Alle transacties werden via de elektronische weg verzonden vanaf één locatie, uitkomend bij verdachte [klager]. De ontvangers van deze transacties zaten in Gambia, Ghana en in de Filippijnen.
(…)
Vanuit eerder open bronnen onderzoek kwam naar voren dat er jaarlijks 1 of meerdere keren door [klager] en [medeverdachte] werd afgereisd naar landen als Thailand, Filipijnen en Gambia.
(…)
Op de gegevensdrager AL158.04.04.001.2 trof ik een groot aantal mappen aan, waaronder een groot aantal mappen met foto’s (schermafbeeldingen van een computer) van live-streaming. Vermoedelijk werd tijdens de live-streaming om de seconde een ‘snapshot’ genoemd die vastgelegd werd op de computer. Wanneer ik binnen 1 map de tientallen foto’s snel achter elkaar opende, zag ik bewegende beelden van een jonge jongens, die zich voor de webcam, uitkleden, masturbeerden en vervolgens ejaculeerden en de geproduceerde sperma toonden voor de webcam.
Dit betroffen meerdere mappen met soortgelijke livestreaming. Het betroffen jonge jongens. Sommige jongen in de leeftijd tussen 14 en 20 jaar, maar andere jongen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar oud. Ik heb binnen de korte tijd een vijftal mappen kort kunnen bekijken. Ik zag dat er tientallen soort gelijke mappen aanwezig waren, maar gezien het korte kijken kan dit mogelijk nog veel meer mappen zijn. Wel heb ik als gecertificeerd zedenrechercheur kritisch gekeken naar het beeldmateriaal en kwam ik tot de conclusie dat op deze computer kinderpornografisch materiaal aanwezig is. De afbeeldingen die ik zag van jonge jongens, betroffen jongens, licht getint, vermoedelijk uit Thailand, Filipijnen of omstreken.
Op één van de livestream afbeeldingen die ik heb gezien, zag ik dat de jonge jongen voor de webcam twee foto’s toonde. Ik zag dat op deze twee getoonde foto’s de hoofden van [klager] en [medeverdachte] werden afgebeeld. Ambtshalve is mij bekend dat dit een manier is om aan de afnemers van livestream te bewijzen, dat de livestream daadwerkelijk live is en exclusief is voor de afnemers.
Ook zag ik bij de meeste afbeeldingen onder aan de schermafbeelding, de taakbalk van de computer waarop de schermafbeelding werd gemaakt. Hierop werd een webcamprogramma van Yahoomessenger getoond, als ook een Yahoo messenger account met een deel van de titel, namelijk de letters “groe”."

Gelet op het voorgaande is voor de rechtbank de verdenking tegen klager voldoende onderbouwd. Daarvoor is geen aanvullend onderzoek meer nodig. Het verzoek tot aanhouding van de behandeling wordt daarom afgewezen.

Inhoudelijk beoordeling van het klaagschrift

In de onderhavige procedure is niet in geschil of klager redelijkerwijs als rechthebbende op het inbeslaggenomene kan worden aangemerkt. De rechtbank zal daar dan ook van uit gaan.

Als beklagrechter dient de rechtbank te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert. De officier van justitie heeft aangevoerd dat het belang van strafvordering erin bestaat dat nog nader onderzoek aan het paspoort zou moeten worden verricht en dat het een reële mogelijkheid is dat de strafrechter, later inhoudelijk oordelend, het paspoort zal verbeurdverklaren.

Belang van strafvordering; waarheidsvinding

Het nadere onderzoek aan de in beslag genomen paspoorten zou zich moeten richten op de controle van de echtheid van de stempels in die paspoorten. Nog daargelaten dat sinds de inbeslagname inmiddels vier weken zijn verstreken om dat onderzoek te verrichten, valt zonder nadere toelichting – die de officier van justitie ter zitting ook niet kon geven – niet in te zien waarom de stempels in de paspoorten niet echt zouden zijn. De verdenking ziet immers op strafbare feiten die in Thailand zijn gepleegd en voor zover de rechtbank uit het verhandelde ter zitting en het proces-verbaal van bevindingen heeft kunnen opmaken, vermelden de stempels ook in- en uitreisbewegingen uit onder meer Thailand.

Dit belang van strafvordering is er daarom niet.

Belang van strafvordering; verbeurdverklaring

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het hoogst onaannemelijk is dat de strafrechter, later oordelend, zal komen tot een verbeurdverklaring van de in beslag genomen paspoorten. In artikel 33a van het wetboek van strafrecht staan de gevallen omschreven, waarin tot verbeurdverklaring van een voorwerp kan worden overgegaan. Gelet op de verdenking (kort gezegd: bezit en vervaardiging kinderporno en live-streaming) vallen de in beslag genomen paspoorten niet onder de in deze bepaling vermelde gevallen.

Ook dit vormt dus geen belang van strafvordering. Er zijn geen andere belangen van strafvordering aangevoerd en ambtshalve ziet de rechtbank die ook niet.

Conclusie

Gezien de bestaande verdenking tegen klager is de rechtbank – met de officier van justitie – van oordeel dat het zeer onwenselijk is dat klager met zijn partner zal afreizen naar Thailand. In de onderhavige procedure staat echter slechts ter discussie of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag nog langer vordert. Hiervoor is overwogen dat dat niet het geval is.

Het klaagschrift zal daarom gegrond worden verklaard.


Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }