Veroordeling wegens bedreiging via sms

Gerechtshof Den Haag 25 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1685

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan bedreiging via sms. Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uren, subsidiair 20 dagen hechtenis, met een proeftijd van 2 jaren. De vordering tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van 31 oktober 2013 voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf is afgewezen.

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Volgens de raadsman is het strafdossier dat door het openbaar ministerie is opgesteld uiterst selectief. De rol van aangeefster als de daadwerkelijke agressor is onderbelicht en de verdachte is niet in de gelegenheid gesteld aangifte te doen tegen aangeefster. Het dossier is volgens de raadsman onvolledig en veel essentiële stukken zijn bewust weggelaten.

Gelet op het voorgaande verweer overweegt het hof als volgt.

Voor een niet-ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie, de meest vergaande sanctie, is, gezien de richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot artikel 359a Wetboek van Strafvordering, alleen dan plaats indien de met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan (het zogenoemde Zwolsman-criterium).

Van zodanige omstandigheden is naar het oordeel van het hof niet gebleken.

Het voorgaande leidt het hof tot het oordeel dat de door de raadsman van verdachte aangevoerde elementen noch zelfstandig, noch tezamen en in onderlinge samenhang leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Aldus verwerpt het hof het verweer van de raadsman strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }