Verbeterplan wet politiegegevens en informatiebeveiliging

Op 27 mei jl. heeft Van der Steur het ‘Verbeterplan Wet politiegegevens en Informatiebeveiliging’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit verbeterplan bevat een overzicht van de maatregelen die de politie de komende jaren neemt om beter aan de Wpg te voldoen en bevat tevens de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging die moeten leiden tot het oplossen van de tekortkomingen die zijn geconstateerd in de onderzoeken naar EUVIS en NSIS-II. Met het uitvoeren van deze maatregelen zal de politie eind 2019 (de duur van het programma) grotendeels maar nog niet volledig de Wpg naleven.

Het volledig kunnen naleven van de Wpg vergt onder andere aanpassingen in de huidige wetgeving en aanpassing of vervanging van bestaande (oudere) informatiesystemen. De verwachting is dat dat niet allemaal binnen de looptijd van het programma zal kunnen worden gerealiseerd. De verandering om tot de gewenste situatie te komen is dan wel in gang gezet.

Achtergrond

Eind 2015 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) aan de korpschef gerapporteerd over de in 2014 en 2015 uitgevoerde (externe) privacy audit. De ADR concludeert in dit rapport dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de politiegegevens, naar de stand van ultimo december 2014, in opzet, bestaan en werking niet of niet geheel voldeed aan de vereisten van de Wet politiegegevens (Wpg).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 7 december 2015 de Tweede Kamer bij brief geïnformeerd over deze auditrapportage, over de uitkomsten van het onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens naar de naleving door de politie van informatiebeveiligings- en gegevensbeschermingsvoorschriften van het Schengen Informatiesysteem (NSIS-II) en over het auditrapport van de ADR naar de beveiliging van het Europees Visum Informatiesysteem (EUVIS). De minister heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de korpschef, die een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft op het gebied van de Wpg, aanvullende maatregelen zal nemen, uit te werken in een verbeterplan. De afspraken die de korpschef hierover met de minister heeft gemaakt zijn tevens in de brief aan de Tweede Kamer verwoord.

Dit verbeterplan bevat een overzicht van de maatregelen die de politie de komende jaren neemt om beter aan de Wpg te voldoen en bevat tevens de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging die moeten leiden tot het oplossen van de tekortkomingen die zijn geconstateerd in de onderzoeken naar EUVIS en NSIS-II. Met het uitvoeren van deze maatregelen zal de politie eind 2019 (de duur van het programma) grotendeels maar nog niet volledig de Wpg naleven.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }