Hoe verder met de gezamenlijke democratische controle op Europol?

De nieuwe Europol verordening is op 11 mei aangenomen door het Europees Parlement. Een onderhandelingsproces van drie jaar werd hiermee afgerond. De verordening zal op 1 mei 2017 van kracht zijn.  "Europol wordt een informatie hub voor de lidstaten om inlichtingen uit te wisselen en samen te werken in de strijd tegen terrorisme en internationale misdaad", aldus de Spaanse EVP rapporteur, Augustín Díaz de Mera García. Europol krijgt nieuwe bevoegdheden met als doel het beter en sneller bestrijden van terrorisme, cybercrime en andere vormen van misdaad. Ook zijn extra waarborgen voor gegevensbescherming van personen in de verordening opgenomen. Bovendien zal Europol verantwoording moeten afleggen aan een gezamenlijke parlementaire toezichtgroep bestaande uit leden van nationale parlementen en het Europees Parlement.

Artikel 53 van de verordening gaat hier nader op in. De organisatie en procedureregels van de gespecialiseerde gezamenlijke toezichtgroep zullen gezamenlijk worden bepaald door het Europees Parlement en de nationale parlementen. De voorzitter van de Management Board en de uitvoerend directeur van Europol of hun plaatsvervangers moeten op verzoek van de toezichtgroep verantwoording afleggen en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming zal minstens één keer per jaar de relatie van Europols werk tot mensenrechten en gegevensbescherming met hen bespreken. De toezichtgroep wordt tevens betrokken bij de meerjarenplanning van Europol. Europol wordt verplicht documenten te delen en de groep kan extra informatie vragen. Tot slot staat in art. 53.5 dat de gezamenlijke toezichtgroep conclusies kan opstellen van haar bevindingen. Deze conclusies zullen voorgelegd worden aan het Europees Parlement en nationale parlementen en het Europees Parlement zal ze doorsturen aan de Raad, Commissie en Europol.

Het belang van gezamenlijke democratische controle op Europol is in september 2013 onderschreven door de commissie I&A/JBZ in een brief aan de rapporteur van het Europees  Parlement.  De komende tijd zal nieuwe input nodig zijn. Tijdens de conferentie van Voorzitters van nationale parlementen in Luxemburg, 22-24 mei, zal hiermee een begin gemaakt worden. De gezamenlijke toezichtgroep is een nieuwe vorm van interparlementaire samenwerking die mogelijk model gaat staan voor toekomstige parlementaire controle op andere EU-Agentschappen.

Bron: Eerste Kamer

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF