Feit van algemene bekendheid dat een PIN van een Blackberry een uniek nummer is

Hoge Raad 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:746

De verdachte is bij arrest van 3 april 2015 door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaren wegens medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod (feit 1) en aan een ambtenaar een belofte doen met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd (feit 2).

Middel

Het middel klaagt dat de bewezenverklaringen onvoldoende met redenen zijn omkleed, nu het hof in de bewijsmotivering heeft aangenomen dat het een feit van algemene bekendheid is dat PIN-nummers unieke nummers van BlackBerry smartphones zijn, waarmee de gebruikers van deze toestellen met elkaar kunnen communiceren ('pingen'), en het PIN- nummer gekoppeld is aan het toestel en niet kan worden gewijzigd.

Beoordeling Hoge Raad

De Hoge Raad doet de zaak af onder verwijzing naar art. 81 RO.

Conclusie AG

6. Wat moet ik over het middel zeggen? Ik mag toch aannemen dat ook de verdachte wel weet dat het PIN-nummer een aan de smartphone gekoppeld nummer is, dat niet kan worden gewijzigd. En anders adviseer ik de verdachte eens een zoekmachine op internet te raadplegen, met als trefwoorden ‘pin-nummer’ en ‘blackberry’. Een keer doorklikken en vervolgens kan men op de internetpagina van Wikipedia in een oogopslag de informatie lezen die het hof terecht als feit van algemene bekendheid heeft aangemerkt.1

7. Overigens staat de afkorting PIN voor ‘Personal Identification Number’, een nummer dat alleen bij de gebruiker bekend is.

8. Het bestreden oordeel van het hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. De bewezenverklaringen zijn voldoende naar de eis der wet met reden omkleed.

9. Het middel faalt en kan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende overweging worden afgedaan.

10. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

11. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep

Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF