Kamervragen over advies om cybercrime niet te melden

Door Tweede Kamerleden Oosenbrug en Recourt (beiden PvdA) zijn Kamervragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het bericht in het Financieel Dagblad 'Niet melden cybercrime is vaak verstandiger' van afgelopen maandag. 

In dat artikel geeft Aldo Verbruggen, advocaat-partner bij Jones Day Amsterdam, aan dat bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een digitaal misdrijf er vaak om goede redenen voor kiezen het incident binnenskamers op te lossen. Cybercrimezaken worden zelden opgelost en melding doen kan voor het slachtoffer uitmonden in verplichte openbaring en dus reputatieschade, aldus Verbruggen. 

Hierop zijn de volgende vragen gesteld aan de minister:

  • Vraag 1 Kent u het bericht «Niet melden cybercrime is vaak verstandiger»?
  • Vraag 2 Hoe zijn de ervaringen, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid, in landen waar al langer een meldplicht datalekken bestaat? 
  • Vraag 3 Deelt u de mening dat «voorlichting» aan bedrijven van een ex-officier van justitie over de nadelen van een melding niet door de beugel kan? Zo nee, waarom niet? 
  • Vraag 4 Klopt het beeld dat de advocaat schetst dat serieuze meldingen van cybercrime geen passend vervolg krijgen? Zo ja, hoe vaak wordt er opgetreden na een serieuze melding van cybercrime en hoe vaak heeft dat tot vervolging en een veroordeling geleid? 
  • Vraag 5 Wat is uw reactie op de uitspraak van de ex-officier van justitie waarin hij verwacht dat «steeds meer bedrijven het melden achterwege zullen laten»? Welke beleidsmatige consequenties verbindt u daaraan? 
  • Vraag 6 Gaat u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) extra middelen verschaffen om prioriteit te kunnen geven aan het doen van onderzoek naar het weloverwogen achterwege laten van een melding? Zo nee, waarom niet?
  • Vraag 7 Deelt u de mening dat, gezien de verwachting dat in 2021 de helft van de misdaden cybercrime-gerelateerd zal zijn, er bij beleidsmakers en in de strafrechtketen een forse inspanning nodig is om cybercriminelen aan te pakken? Zo ja, hoe gaat u dit vorm geven? Zo nee, waarom niet?
  • Vraag 8 Kunt u de vragen beantwoorden vóór de plenaire behandeling in de Kamer van de begroting van uw ministerie voor het jaar 2017 (voorzien in week 48)?

Lees meer:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }