Artikel: Van aandelenhandel, cryptomining en technisch lastig te leveren bewijs

Ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten hebben geen recht op aftrek van voorbelasting. De uitzondering op deze hoofdregel is art. 15 lid 2 onderdeel c Wet OB 1968: ondernemers die vrijgestelde financiële prestaties verrichten aan afnemers die buiten de EU gevestigd zijn, hebben toch recht op vooraftrek van de btw die direct toerekenbaar is aan die prestaties. Deze regeling beoogt te voorkomen dat Europese financiële dienstverleners ten opzichte van niet-EU dienstverleners in een nadeligere concurrentiepositie komen vanwege de voordruk op hun inkoop.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorbereiden op digitale ontwrichting

Digitale infrastructuur - is vaak zonder dat we het merken - intens verweven met processen die van groot belang zijn voor de samenleving, de economie en de democratische rechtstaat. Voor verstoringen in de fysieke wereld bestaan professionele crisisorganisaties en uitgebreide wet- en regelgeving. De voorbereiding op een digitale ontwrichting krijgt echter nauwelijks tot geen aandacht. In het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting pleit de WRR voor een betere voorbereiding op een digitale ontwrichting door o.a. adequate bevoegdheden om escalatie te voorkomen en inspanningen op het terrein van cyberverzekeringen te verrichten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zorgen OM over deepfakes: 'Risico op oplichting en afpersing'

Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over zogeheten deepfakes. Dat zijn filmpjes die met behulp van slimme algoritmes zijn gemanipuleerd. Je kunt iemands hoofd vervangen door dat van iemand anders, of iemand hele andere dingen laten zeggen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Verhaalsbeslag op bitcoins

Deze bijdrage gaat over de vraag hoe conservatoir verhaalsbeslag op bitcoins juridisch en feitelijk kan worden gelegd, en ook over hoe het conservatoir verhaalsbeslag, na het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare executoriale titel, overgaat in een executoriaal verhaalsbeslag en de schuldeiser wordt voldaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cyberincidenten: wat mag van de verzekerde verwacht worden om schade te beperken?

De voortschrijdende digitalisering zorgt voor nieuwe verzekeringsproducten, zoals de cyberverzekering. Net als bij traditionele verzekeringen heeft de verzekerde ook in het kader van de cyberverzekering een eigen verantwoordelijkheid om schade te voorkomen en te beperken. Bij gebrek aan duidelijke standaarden op het gebied van cybersecurity is deze open norm in een digitale context echter moeilijk te duiden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: mogelijk om strafbare poging tot grooming te plegen

Parket bij de Hoge Raad 3 september 2019, ECLI:NL:PHR:2019:848

Het eerste middel klaagt over de bewezenverklaring van een ‘poging tot verleiding van een minderjarige tot ontucht’ als bedoeld in art. 248a Sr en de motivering daarvan. Het tweede middel klaagt over ‘s hofs oordeel dat ‘poging tot grooming’ strafbaar is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF