FOX-it: Nieuwe gijzelsoftware treft ook Nederland

Nederlandse bedrijven zijn de afgelopen maanden getroffen door een nieuwe vorm van gijzelsoftware. Die wordt SamSam genoemd. Het is niet bekend hoeveel financiële schade de software vooralsnog heeft aangericht in Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inlichtingenwet aangescherpt

Het kabinet heeft besloten om twee extra waarborgen in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 op te nemen. Daarmee wordt enerzijds de wet op onderdelen verduidelijkt, anderzijds wordt de ruimte die de uitvoeringspraktijk biedt, nader ingekaderd. Het betreft twee waarborgen die al bij de inwerkingtreding van de wet als extra beleidsregel werden vastgelegd. Directe aanleiding daarvoor was de uitslag van het raadgevend referendum van 21 maart 2018. 

In de eerste plaats gaat het om een verplichting voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om hun bevoegdheden zo gericht mogelijk in te zetten. Daarmee worden de strikte voorwaarden voor de dienst, om gegevens te mogen verwerven, verder gewaarborgd. In de tweede plaats regelt de wetswijzing een versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. Deze weging wordt bijna anderhalf jaar vervroegd en moet op 1 januari 2019 zijn afgerond.

De ministerraad heeft er op voorstel van de ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bijleveld van Defensie mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nephelpdesk uit de lucht gehaald

De politie heeft de domeinnaam klantenservicenederland.nl uit de lucht laten halen. Wie de website met deze domeinnaam bezocht, kreeg te maken met criminelen uit Zuid-Azië die tegen het betalen van een som geld beloofden computerproblemen op te lossen. Ook lukte het in bepaalde gevallen om de rekening van een slachtoffer leeg te trekken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Overheid geeft steeds meer geld uit aan cyberveiligheid maar de cybercrimineel blijft vaak onbestraft'

Iedereen kan tegenwoordig cybercrimineel worden. En dan is de pakkans ook nog eens klein. Geen wonder dat het Openbaar Ministerie maandag aandacht vraagt voor het onderwerp tijdens een themazitting. Hoe staat het ervoor met cybercriminaliteit in Nederland?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Boris' verkoopt nagemaakte Nederlandse banksites voor 262 euro

Wie ambitie heeft om internet-oplichter te worden, hoeft tegenwoordig niet meer van goeden huize te komen. Op schimmige hackfora bestaat een levendige handel in hulpmiddelen om mensen bijvoorbeeld op te lichten tijdens het internetbankieren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De inzet van de GPS-tracker op basis van artikel 3 Pw

Het thema blijft ook in 2018 actueel. In februari van dit jaar heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over dit onderwerp in de zaak Ben Faiza/Frankrijk een arrest gewezen. Gelet op de eerdere publicatie in het TPWS verdient dit arrest een nadere analyse om te bezien of de conclusies van het EHRM voor de Nederlandse strafvordering gevolgen hebben. Hierbij dient met name te worden stilgestaan bij de vraag of het juridisch kader waarbinnen in de Nederlandse strafvordering de GPS-tracker kan worden ingezet, beïnvloed wordt door het arrest Ben Faiza/Frankrijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF