Artikel: De regulering van Initial Coin Offerings en cryptocurrencies

Blockchaintechnologie en daaraan gerelateerde cryptocurrencies ontwikkelen zich in snel tempo en worden op steeds grotere schaal gebruikt. Hoewel het gebruik van blockchaintechnologie allerlei kansen biedt, zijn er ook risico’s aan verbonden. Op dit moment vallen cryptocurrencies in Nederland niet onder het reguliere financiële toezicht, terwijl de koersen van bitcoins enorm fluctueren, met alle bijbehorende volatiliteitsrisico’s en andere onzekerheden voor investeerders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: De vijfde anti-witwasrichtlijn en de potentiële impact op de Europese cryptocurrency-markt

In deze bijdrage wordt beschreven wat de mogelijke werking zal zijn van de vijfde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot de Europese cryptocurrency-markt. Deze op 9 juli 2018 in werking getreden richtlijn breidt de reikwijdte van het begrip ‘instelling’ uit naar partijen die diensten verlenen met betrekking tot cryptocurrencies, te weten aanbieders van wisseldiensten en aanbieders van wallets. Beschreven wordt welke partijen onder deze definities vallen en aan welke vereisten zij zullen moeten voldoen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: Belastingheffing over cryptobezittingen in box 3

Een groot aantal Nederlanders is inmiddels ingestapt in de handel in cryptovaluta. De onervaren belegger zal zich er wellicht niet bewust van zijn dat hij zijn cryptovermogen moet aangeven in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting. En is hij zich dat wel, dan ziet hij zich geconfronteerd met de vraag tegen welke waarde hij zijn cryptobezittingen in zijn aangifte moet verantwoorden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: De Wet computercriminaliteit III

In dit artikel wordt een korte schets gegeven van de belangrijkste onderdelen van de wet, te weten de bevoegdheid tot het binnendringen in een geautomatiseerd werk, de bevoegdheid tot het ontoegankelijk maken van gegevens, de strafbaarstelling van het overnemen en helen van gegevens, een aanvullende strafbaarstelling van bepaalde vormen van ‘grooming’ en de strafbaarstelling van online handelsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: Predictive policing: waarom bestrijding van criminaliteit op basis van algoritmen vraagt om aanpassing van het strafprocesrecht

Er voltrekt zich sluipenderwijs een revolutie in het strafrecht. Steeds meer organisaties in de strafrechtketen hebben een groot vertrouwen in instrumenten die als waarheidsvoorspellers voor de opsporing van criminaliteit kunnen dienen. Het bekendste voorbeeld van zo’n instrument is ‘predictive policing’, het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data. Predictive policing zou een efectievere opsporing mogelijk maken. De vraag is hoe voorspellende instrumenten als predictive policing zich verhouden tot het van oudsher reactieve karakter van het strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: De digitalisering in Modernisering Strafvordering

‘We zijn toe aan een volgende fase.’ Aldus luidde de boodschap van de minister van Veiligheid en Justitie in een visiedocument voor het digitaal werken in de strafrechtsketen, in februari 2016 per brief aan de Tweede Kamer aangeboden. In die brief wordt met de volgende fase in ieder geval bedoeld dat voor de strafrechtspleging een digitaal ‘informatie-ecosysteem’ ontwikkeld wordt, waarin allerhande nieuw te ontwikkelen (sub)systemen hun plek hebben.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: Een moderne inbeslagneming van voorwerpen

Strafvorderlijk beslag is een ingrijpend dwangmiddel. Nog vóór een onherroepelijke uitspraak van de strafrechter kan iemand door toedoen van justitie de beschikking over zijn voorwerpen voor langere tijd of zelfs permanent kwijtraken. Die bevoegdheid moet daarom met afdoende waarborgen worden omgeven om een juiste balans te vinden tussen de belangen van de strafvordering enerzijds en die van degenen die onder het beslag gebukt gaan anderzijds. Het is de vraag of die balans thans in ons systeem gevonden is. De mogelijkheden voor beslag en het handhaven daarvan ‘in het belang van het onderzoek’ zijn zeer ruim.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Leestip: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands perspectief

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels voor gegevensverwerkers fors aan te scherpen. Echter, de hoge complexiteit van de AVG maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Deze mastermonografie biedt u hierin houvast met uitleg, voorbeelden en context.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: Determinanten en motivaties voor intentie tot aangifte na slachtofferschap van cybercrime

This study focusses on determinants of willingness to report cybercrime to the police or to other organizations and motivations for (not) reporting victimization. In this study, a questionnaire containing vignettes is used. Vignettes are semi-experimental designs in which hypothetical situations are presented and certain factors can be manipulated between and within respondents. Factors that are measured within the vignettes are the type and seriousness of the offence, the relationship between offender and victim and which possibilities for reporting the offence are available.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }

Artikel: Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers

With the digitization of society, perpetrators gained new tools to commit crimes. Online fraud, also referred to as e-fraud, is one of the most common types of cybercrime. The present study focusses on two types of e-fraud: phishing and online consumer fraud. Although e-fraud always contains a digital component, the human is the weakest link in such crimes.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF #overview { background: linear-gradient(to top left, #ebebeb 50%, #fff 50%); }