Artikel: Predictive policing: waarom bestrijding van criminaliteit op basis van algoritmen vraagt om aanpassing van het strafprocesrecht

Er voltrekt zich sluipenderwijs een revolutie in het strafrecht. Steeds meer organisaties in de strafrechtketen hebben een groot vertrouwen in instrumenten die als waarheidsvoorspellers voor de opsporing van criminaliteit kunnen dienen. Het bekendste voorbeeld van zo’n instrument is ‘predictive policing’, het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data. Predictive policing zou een efectievere opsporing mogelijk maken. De vraag is hoe voorspellende instrumenten als predictive policing zich verhouden tot het van oudsher reactieve karakter van het strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De digitalisering in Modernisering Strafvordering

‘We zijn toe aan een volgende fase.’ Aldus luidde de boodschap van de minister van Veiligheid en Justitie in een visiedocument voor het digitaal werken in de strafrechtsketen, in februari 2016 per brief aan de Tweede Kamer aangeboden. In die brief wordt met de volgende fase in ieder geval bedoeld dat voor de strafrechtspleging een digitaal ‘informatie-ecosysteem’ ontwikkeld wordt, waarin allerhande nieuw te ontwikkelen (sub)systemen hun plek hebben.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Een moderne inbeslagneming van voorwerpen

Strafvorderlijk beslag is een ingrijpend dwangmiddel. Nog vóór een onherroepelijke uitspraak van de strafrechter kan iemand door toedoen van justitie de beschikking over zijn voorwerpen voor langere tijd of zelfs permanent kwijtraken. Die bevoegdheid moet daarom met afdoende waarborgen worden omgeven om een juiste balans te vinden tussen de belangen van de strafvordering enerzijds en die van degenen die onder het beslag gebukt gaan anderzijds. Het is de vraag of die balans thans in ons systeem gevonden is. De mogelijkheden voor beslag en het handhaven daarvan ‘in het belang van het onderzoek’ zijn zeer ruim.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands perspectief

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels voor gegevensverwerkers fors aan te scherpen. Echter, de hoge complexiteit van de AVG maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Deze mastermonografie biedt u hierin houvast met uitleg, voorbeelden en context.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Determinanten en motivaties voor intentie tot aangifte na slachtofferschap van cybercrime

This study focusses on determinants of willingness to report cybercrime to the police or to other organizations and motivations for (not) reporting victimization. In this study, a questionnaire containing vignettes is used. Vignettes are semi-experimental designs in which hypothetical situations are presented and certain factors can be manipulated between and within respondents. Factors that are measured within the vignettes are the type and seriousness of the offence, the relationship between offender and victim and which possibilities for reporting the offence are available.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers

With the digitization of society, perpetrators gained new tools to commit crimes. Online fraud, also referred to as e-fraud, is one of the most common types of cybercrime. The present study focusses on two types of e-fraud: phishing and online consumer fraud. Although e-fraud always contains a digital component, the human is the weakest link in such crimes.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Online platforms moeten meer verantwoordelijkheid nemen bij het bestrijden van online illegale content

Op 28 september 2017 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over de bestrijding van illegale onlinecontent, waarin zij onlineplatforms wijst op hun bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het toegankelijk maken van dergelijke content. De mededeling bevat politieke richtsnoeren en beginselen voor onlineplatforms om de strijd tegen illegale online-inhoud op te voeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De Wiv 2017: een technologisch gedreven wet

Dit artikel gaat in op de bijzondere bevoegdheden van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, de hackbevoegdheid, de informantenbevoegdheid en het verzamelen van gegevens op internet. Ook worden belangrijke wijzigingen met betrekking tot toezicht en enkele waarborgen in de wet toegelicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Beslag op bitcoin: (praktisch) onmogelijk?

Regulier geld, chartaal of giraal kan devalueren omdat een centrale instantie meer in omloop brengt en de tegenwaarde is afhankelijk van die centrale instantie. In dit artikel komt de vraag aan bod hoe regulier elektronisch betalingsverkeer werkt en hoe het betalingsverkeer van de virtuele valuta bitcoin hiervan verschilt. Ook worden de mogelijkheden van beslag op bitcoin besproken. Bitcoin is een nieuwe mogelijkheid om waarde over te dragen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een centrale partij.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Cybersecurityregulering in de praktijk, van wetgeving naar technoregulering

De afgelopen jaren heeft de politieke en maatschappelijke aandacht voor regulering van cybersecurity in Nederland en in Europa een grote vlucht genomen. Bij de voorgestelde aanpak wordt zwaar geleund op wetgeving die zich richt op aanbieders van vitale en essentiële diensten, zoals de Europese Richtlijn voor de Beveiliging van Netwerk- en Informatiesystemen, de Wet Gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity en de Cybersecuritywet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF