Artikel: Data Protection by Design als argument in het FBI vs. Apple debat

In toenemende mate is de overheid ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten afhankelijk van gegevens die enkel beschikbaar zijn bij private partijen. Indien de overheid toegang wil tot persoonsgegevens van burgers in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme kan een spanningsveld ontstaan met privacy. Dit spanningsveld lijkt met de komst van de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming toe te nemen door de introductie van ‘Data Protection by Design and Default’ (DPbD). 

Simpel gezegd vereist DPbD dat gegevensbescherming wordt ingebouwd in producten en diensten. In dit artikel zoomen we in op DPbD aangezien de interpretatie die hieraan gegeven wordt – en dan met name de interpretatie van de reikwijdte van de verplichtingen die voortvloeien uit DPbD – in hoge mate bepalend is voor de legitimiteit van bestaande technologieën alsmede voor de ontwikkeling van toekomstige technologieën. Hierbij kan worden gedacht aan technologieën ontwikkeld in het domein van veiligheid en justitie, voor opsporings- en vervolgingsdoeleinden. Maar het kan ook gaan om alledaagse technologieën, zoals computers en smartphones, die hun nut kunnen bewijzen voor politie en justitie. Hier kan een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds de vereisten die voortvloeien uit DPbD en anderzijds de behoefte technologie zo veel mogelijk te benutten in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme. 

Dit spanningsveld wordt kort geïllustreerd aan de hand van de rechtszaak van de FBI tegen Apple, waarna we bekijken hoe we deze casus in het licht van de nieuwe Europese wetgevingsinstrumenten moeten bezien. Dit artikel heeft niet tot doel een normatief standpunt in te nemen over de gewenste interpretatie van de beginselen van DPbD, noch over de uitkomst van de zaak van de FBI tegen Apple, maar wil de noodzakelijke wetenschappelijke en maatschappelijke discussie die in dit verband met spoed gevoerd moet worden voor het voetlicht brengen.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF